PGS

ZWO

Profiel
Kerkenraad en Moderamen

Kerkenraad.

De Kerkenraad wordt door de gemeente gekozen en is samengesteld uit leden van de eigen gemeente.

De leden van de Kerkenraad zijn de ambtsdragers en dat betekent een drukke baan naast veelal de andere dagelijkse werkzaamheden die men heeft. Het lid zijn van de Kerkenraad of van een commissie betekent ook dat je veel leert en erg veel "mee krijgt".

De Kerkenraad is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter en scriba (ouderlingen)
  • Predikanten (tevens namens de Werkgroep Eredienst)
  • Pastoraat (de ouderlingen uit de werkgroep Pastoraat)
  • Diaconie (de diakenen uit de werkgroep Diaconie)
  • College van Kerkrentmeesters (de ouderlingen uit de werkgroep CvK)
  • Jeugd en jongerenwerk (de ambtsdrager uit de Werkgroep Jeugd)
  • Verdieping en bezinning (de ouderling uit de werkgroep Verdieping, Bezinning & Communicatie)

De Werkgroepen Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben elk weer hun voorzitter, secretaris en penningmeester.

De Kerkenraad vergadert vier keer per jaar.
Daarnaast is er jaarlijks een kerkenraadsweekend, als moment van inspiratie en kennismaking.
De Kerkenraad ontwikkelt en bespreekt het te voeren beleid en neemt daarover besluiten.
Veel van de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het werk wordt gedaan door de werkgroepen.

Moderamen.

De regeling van de "dagelijkse" gang van zaken, het voorbereiden van beleid, (het begeleiden van) de uitvoering, roosters, etc. is aan Het Moderamen gedelegeerd.

Het Moderamen bestaat uit de voorzitter, de scriba, de predikanten en de voorzitters van de Werkgroepen.

Het Moderamen vergadert gewoonlijk op de 2e dinsdag van elke maand. De vergaderingen vinden steeds plaats vanaf 20.00 uur in de Johanneskerk.

laatste update.: 06-01-2017